Home » Освітній процес » Дистанційне навчання » Положення про дистанційну форму здобуття базової середньої освіти в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г.Шевченка

Положення про дистанційну форму здобуття базової середньої освіти в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г.Шевченка

І. Загальні положення

 1. Це Положення регламентує  механізм забезпечення здобуття базової середньої освіти (далі – освіти) за дистанційною формою  в  Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г.Шевченка (далі – заклад освіти)
 2. Положення  розроблене на основі Положення про дистанційну форму  здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08  вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28  вересня 2020 року за № 941/35224, набрало чинності 16 жовтня 2020 року
 3. Під дистанційним навчанням  розуміється організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.
 4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
 5. асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;
 6. електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) – засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 7. електронне освітнє середовище – сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
 8. дистанційне навчання  – організація з освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
 9. інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа) – програмно-технічний комплекс, що об’єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням); інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет;
 10. синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;
 11. система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних  журналів/щоденників);
 12. суб’єкти дистанційного навчання – учні, педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів (далі – батьки), асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання в іншій формі здобуття освіти;
 13. технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.
 14. Організація дистанційного навчання забезпечує можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти.
 15. Цілі дистанційної форми організації освітнього процесу:
 16. Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту базової середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту; формувати ключові та загальнопредметні компетентності учнів;
 17. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 18. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
 19. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 20. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів.
 21. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми та забезпечує виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом.

 • З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища освітній процес організовано   на платформі GSuite for Education. Водночас  педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

ІІ. Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)

Для організації дистанційної форми здобуття освіти у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. № 57 імені Т.Г.Шевченка створюються класи з дистанційною формою здобуття освіти (5-9 класи).

Наповнюваність класів визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

На веб сайті закладу освіти оприлюднюється інформація про забезпечення здобуття освіти за дистанційною формою.

Освітня програма закладу освіти визначає особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою (опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання, у тому числі з навчальних предметів художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів, та інші складники, що враховують особливості освітньої діяльності закладу освіти).

 • Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно за бажанням учнів, їх батьків. Батьки створюють належні та безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.

Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних протипоказань до занять з комп’ютерною технікою.

 • Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви одного з батьків. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференц зв’язку). До заяви обов’язково додається медична довідка (форма №086), в якій відсутні протипоказання до занять з комп’ютерною технікою.

Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру навчання. Електронна реєстрація, прийом заяв та зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму навчання відбувається  з 01.03 до 30.06. Станом на 1 липня навчальний заклад на сайті оприлюднює списки учнів, які зараховані (переведені) на дистанційну форму навчання. У разі наявності вільний місць навчальний заклад може здійснювати додатковий набір та зарахування на дистанційну форму навчання.

 • Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку.

Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми потребами  може забезпечуватися за участі асистента учня.

 • Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних. Платформа GSuite максимально захищає персональні дані учасників освітнього процесу, передбачає забезпечення максимальної етичності щодо навчального процесу, зокрема: учні, які навчатимуться в одному класі, не мають доступу до інформації інших учасників освітнього процесу, що також сприяє дотриманню академічної доброчесності.
 • Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням  санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час). За санітарним регламентом безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути: для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин, для учнів 8-9 класів – не більше 25 хвилин.
 • Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів. Адміністрація школи систематично здійснює контроль щодо якості організації дистанційного навчання шляхом підключення до всіх гугл-класів.
 • Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною лише для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють). Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, електронному журналі). За рішенням педагогічної ради при організації дистанційного навчання для здійснення обліку навчальних досягнень учнів використовується платформа Щоденник.юа. Крім того, відслідкувати процес опрацювання навчального матеріалу учні та батьки можуть безпосередньо в гугл-класах.
 • Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється у межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 1. З метою забезпечення умов праці, необхідних для організації дистанційного навчання, за рішенням засновника заклад освіти забезпечує  педагогічних працівників персональними комп’ютерами (ноутбуками) (з можливістю використання засобів аудіо», відеоконференцзв’язку), лабораторним обладнанням, тощо  для організації проведення дистанційних занять в окремих спеціально обладнаних кабінетах. Педагогічні працівники можуть, за бажанням, використовувати власні технічні засоби.

ІІІ. Особливості організації освітнього процесу  за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)

 1. Освітній процес організовується   на платформі GSuite for Education (гугл-класи, гугл-документи, конференції тощо). Освітній процес організовується в гугл-класах відповідно до навчальних планів школи та програмно-тематичного планування вчителів. Навчальні матеріали (відео пояснення, презентації, схеми, тренувальні завдання для формування практичних навичок, завдання для практичного опрацювання, самоконтролю, контролю за результатами тощо) розміщуються в гугл-класах відповідно до розкладу.
 2. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття в синхронному режимі,  виконання  проектних  завдань, практична робота, контрольні  заходи. Основною формою організації  освітнього  процесу  за дистанційною формою  є самостійна робота.

Організація освітнього процесу може передбачати віртуальні практичні, лабораторні заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми, семінари та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації, віртуальні екскурсії, віртуальні подорожі, квести та інші форми.

 • В окремому розділі «Організація дистанційного навчання» кожного гугл-класу обов’язково розміщуються всі інструктивні матеріали (як у текстових, так і у відео, аудіо файлах) щодо технології та процедури дистанційного навчання, санітарних норм навчання, рекомендації щодо відпочинку між уроками та ін.
 • Самостійне   вивчення   передбачає   використання   навчальних   матеріалів   дистанційних курсів,  які учні отримують  через гугл-класи. Вимоги  щодо  самостійного  вивчення навчального  матеріалу  конкретного предмету  визначаються  програмою  навчальної  дисципліни,  методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації, виконанням спеціально розроблених завдань для формування компетентностей  в синхронному або асинхронному режимі.

 • Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять (не менш 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою, організовується в синхронному режимі).
 • Для організації  відео-конференцій використовується Google Meet, доступ до якої автоматично вбудований до відповідного гугл-класу і не потребує додаткових налаштувань з боку учнів.
 • Використовуються навчальні підручники та посібники, що рекомендовані МОН України, відповідно до предметно-тематичного планування. Заклад освіти забезпечує учнів  підручниками. На сайті школи та у кожному гугл-класі розміщено посилання на електронні версії підручників. При цьому вчитель має право пропонувати учню додаткові інтерактивні посилання на корисні та цікаві інтерактивні джерела, зокрема, онлайн-музеї, науково-пізнавальну анімацію, фільми та ін.
 • Забезпечуються:
 • єдині вимоги щодо наповнення контенту (змісту навчального матеріалу та форм контролю) на платформі GSuite з дотриманням вимог Державного стандарту середньої освіти;
 • єдині формалізовані вимоги щодо текстових файлів (шрифт, єдині принципи наповнення, зручність та лаконічність для візуального сприйняття навчального матеріалу учнем);
 • єдині вимоги щодо оптимального обсягу та якості відео та аудіо файлів, фото, слайдів та ін., що доповнюють текстовий навчальний матеріал і дозволяють збагатити подачу контенту, а також дозволяють учневі застосовувати всі види пам’яті та сприйняття в процесі навчання.
 • Персональні консультації щодо виконання завдань здійснюються на платформі GSuite, зокрема гугл-класі. Вчитель відповідає на питання учнів та батьків в межах робочого часу.
 • Освітній процес здійснюється відповідно до розкладу занять в синхронному чи асинхронному режимі. Відповідно до розкладу учень має відкрити відповідний гугл-клас та або приєднатися до відео зустрічі, або опрацювати матеріал уроку, виставлений вчителем в гугл-класі. Вчитель вказує терміни опрацювання матеріалу кожного уроку та критерії оцінювання.
 • Відповідно до рішення педагогічної ради при оцінюванні з предмету «Фізична культура», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» учням школи враховуються результати їхнього навчання з вказаних предметів у позашкільних закладах (наказ МОН України № 834 від 27.08.2010 р.) з поданням офіційного документу про проведені заняття з вказаних предметів.
 • Участь у занятті і вивчення матеріалу учень підтверджує, виконуючи завдання для самоконтролю, тести (або інші форми контролю),  в тому числі,  під час онлайн спілкування з вчителем. По завершенню кожної теми з окремих предметів передбачаються перевірочні робота з теми, що можуть проводитися в синхронному режимі. Платформа GSuite надає можливість виконання всіх видів перевірочних і самостійних робіт, передбачених навчальними програмами.
 • Тести – в основному в онлайн режимі – можуть бути з обмеженням часу або без, зі встановленням кількості спроб або без, можуть бути створені декілька варіантів, які відкриваються за випадковим вибором, знижуючи ймовірність плагіату.
 • Твори, есе, перекази – можуть виконуватися як в комп’ютерному наборі, так і здаватися як рукописи – в сканованому вигляді.
 • З таких предметів, як мови, де потрібні усні відповіді, мовні тренування, вивчення віршів напам’ять, використовуються можливості аудіо- та/або відео-запису. Школа дає рекомендації та чіткі інструкції щодо оснащення комп’ютерної техніки доступними і зручними у використанні програмами.
 • Завдання з математики, хімії, фізики та інших предметів – можуть виконуватися від руки.
 • Лабораторні роботи, які за вимогами безпеки та доступності матеріалів можливо виконувати в домашніх умовах, учні виконують самостійно, за вказаним учителем планом, дотримуючись правил безпеки, фіксуючи процес на вебкамеру і здаючи як відеоролик/відеопрезентацію. Інші роботи – у віртуальних лабораторіях або за відеоматеріалом, розробленим учителем.
 • Відео-конференції дозволяють проводити, зокрема, аудіювання з іноземної мови, складати вивчені напам’ять уривки; посилювати розвивально-мовленнєвий ефект при вивченні мов та ін.
 • У візуальному мистецтві можливе використання комп’ютерної графіки, програм опрацювання та створення музичних творів тощо.
 • Відповідно до предметно-тематичного планування може передбачається групова робота, коли клас ділиться на групи і члени кожної групи виконують окрему роботу (проєкт);
 • Якщо учень документально підтверджує пропуск уроків за поважними причинами (як правило хвороба), щоб не порушувати його права, він має право наздогнати пропущені уроки та отримати оцінки після одужання. Таким чином забезпечується – системність знань та навичок.
 • Учнів дистанційної форми навчання можуть залучатися до участі у  віртуальних конкурсах, олімпіадах, інтерактивні виставках-презентаціях тощо.
 • Школа застосовує систему антиплагіату, про що попереджає учня в інструкціях, що розміщуються на навчальному сайті та платформі дистанційного навчання. Учитель за потребою (або при виникненні підозр у плагіаті) може отримати від учня відповідь на поставлене запитання в режимі реального часу, до того ж з можливістю аудіо- та відеозапису.
 • В умовах дистанційного навчання поділ на групи здійснюється для вивчення англійської мови, для інформатики та трудового  навчання – не здійснюється.
 • Передбачено регулярні опитування та анкетування учнів з метою виявлення недоліків, сильних і слабких сторін процесу навчання, напрямів оптимізації навчального процесу.
 • Часовий режим розкладу занять визначено як рекомендований.

ІV. Права та обов’язки батьків як  суб’єктів дистанційного навчання

 1. Під час дистанційного навчання батьки мають права  та обов’язки, визначені статтею 55 Закону України «Про освіту», статтями 25 1 30, частиною  п’ятою статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  пунктом 13 розділу І, пунктом 2 розділу ІІ, пунктом 5 розділу ІІІ Положення “Про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти”.
 2. Батьки, які виявляють бажання щодо організації дистанційного навчання  своєї дитини, у відповідній заяві підтверджують наявність умов для  дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах.
 3. Батьки зобов’язані надавати правдиву інформацію щодо адреси фактичного проживання дитини та діючого телефону для здійснення зв’язку та своєчасно повідомляти про їх зміну.
 4. Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів) і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.
 5. Батьки або інші представники дитини підключаються до платформи GSuite for Education,  завдяки чому отримують змогу брати участь в освітньому процесі дитини та своєчасно отримувати інформацію щодо її результатів (оцінювання).

Батьки або інші представники дитини підключаються до електронного щоденника та мають постійний доступ до отримання результатів поточного, тематичного та підсумкового оцінювання.

 • Для оперативного ознайомлення батьків або інших представників дитини з нагальними питаннями освітнього  процесу можуть створюватися “батьківські” групи на платформі GSuite for Education або в соціальних мережах, додатках для спілкування.
 • У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
 • У разі встановлення у учнів початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини навчального плану,  відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти вони можуть бути переведені на очну форму здобуття освіти.

V. Забезпечення дистанційного навчання

 1. Засновник і керівник закладу освіти забезпечують організаційну та  методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації дистанційного  навчання.

У рамках такої підтримки організовується навчання з оволодіння  навичками роботи з електронними ресурсами, ефективними методиками  дистанційного навчання;

 • В закладі освіти  визначається відповідальна особа за організацію дистанційного навчання.
 • Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти забезпечує засновник закладу освіти.

Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає суб’єктам дистанційного навчання цілодобовий доступ до електронних освітніх ресурсів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • технічна/сервісна підтримка для забезпечення безперервної роботи платформи дистанційного навчання, що надається фахівцями у сфері цифрових технологій;
 • Для забезпечення дистанційного навчання використовується платформа GSuite for Education, наповнення гугл-класів  з навчальних предметів (інтегрованих курсів) здійснюються вчителями відповідно до програмно-тематичного планування з використанням інших онлайн-ресурсів, інтерактивних завдань, відео та аудіо матеріалів тощо та дотриманням академічної доброчесності.
 • Заклад освіти використовує електронний журнал Щоденник.юа з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації.
 • Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.
 • Заклад освіти включає до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання.

VІ. Оцінювання результатів  дистанційного навчання

 1. Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, обов’язково  проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне)  оцінювання. При організації освітнього процесу з предмету вчителі також здійснюють формувальне оцінювання та самооцінювання учнів
 2. Оцінювання може здійснюється за системою оцінювання, визначеною  законодавством.
 3. Поточне оцінювання здійснюється дистанційно з дотриманням академічної доброчесності.
 4. Для здійснення тематичного оцінювання за необхідністю проводиться підсумкова перевірна робота в синхронному режимі.
 5. Для семестрового оцінювання з базових предметів (математика, українська мова та література, англійська мова, історія, природознавчі дисципліни) проводиться перевірна робота (очна або в синхронному режимі), яка при здійсненні семестрового оцінювання враховується як тематична.
 6. Результати оцінювання фіксуються у класних журналах, електронних журналах, свідоцтвах досягнень, свідоцтвах про  здобуття базової середньої освіти.
 7. У разі встановлення у учнів початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини навчального плану,  відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти вони можуть бути переведені на очну форму здобуття освіти.

VІІ. Керування системою  дистанційного навчання

 1. Загальне керування  системою дистанційного навчання здійснює директор,  забезпечуючи:  проведення  заходів  для  здійснення  дистанційного навчання за всіма видами освітньої діяльності;  контроль  якості  та мотивацію  учасників  впровадження  дистанційного  навчання  в  закладі освіти.
 2. Оперативне  керування  дистанційним навчанням  здійснює  заступник директора   з  навчально-виховної  роботи, до  функціональних  обов’язків  якого  входить  впровадження  та  розвиток  дистанційного навчання; забезпечення  методичної,  системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного  навчання.
 3. Безпосереднє керування  дистанційним навчанням  здійснює адміністратор платформи GSuite for Education та електронного журналу.

VІІ.  Обов’язки класного керівника.

 1. Класні керівники перед початком навчального року формують списки учнів, створюють логіни для автоматичної реєстрації адміністратором на платформі GSuite for Education та електронному журналі. Створені логіни та паролі повідомляють учням та батькам (опікунам).
 2. Перед початком навчального року для нових класів (зарахованих учнів) та їх батьків проводять очні збори, під час яких знайомлять із системою організації дистанційного навчання.
 3. Здійснюють навчання та систематичні консультації учнів та батьків щодо підключення до платформи дистанційного навчання та електронного  щоденника, роботи на платформі дистанційного навчання. Надають інструктивні матеріали (як у текстових, так і у відео, аудіо файлах) щодо технології та процедури дистанційного навчання, санітарних норм навчання, рекомендації щодо відпочинку між уроками та ін.
 4. Класні керівники застосовують всі форми зв’язку: електронна пошта, групи відео-конференції, телефон, соціальні мережі та ін. з батькам чи опікунам з метою обговорення нагальних питань та оптимізації дистанційного навчання.
 5. Класні керівники систематично інформують кожного учня, його батьків або опікунів про: стан відвідування навчальних занять; стан оцінювання знань учня; заходи навчально-виховного характеру – заплановані конференції, вебінари, інтерактивні конкурси тощо.
 6. Класні керівники щотижня проводять години спілкування з учнями за допомогою платформи відео конференцій та проводять дистанційні заходи відповідно до плану виховної роботи.
 7. Передбачено регулярні анонімні опитування та анкетування учнів та батьків з метою виявлення позитивних та проблемних сторін процесу навчання, напрямів оптимізації навчального процесу.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031